Vi har beredskapsordning 24/7

Bedrifts interne-Kurs - Tilsiktede uønskede hendelser

Kursene bygger på kjente analysemetoder, og beskrivelser av hendelser er fra episoder som faktisk har skjedd. Kursene er ugraderte og gir en grunnleggende innføring i emnet. Kursene er tilpasset ulike bedrifters konkrete behov. Kursene gjennomføres på teams og er derfor svært kostnadseffektive. de tilpasses bedrift behov. 

Verdivurdering - Informasjonssikkerhet

Passer for alle bedrifter enten verdien er forretningshemmeligheter, eller andre verdier som skal identifiseres og beskyttes. Dette kursene handler om hvilke teknikker en bruker for å identifisere virksomhetens verdier. Og hvilke dimensjoner en etablerer nødvendige barrierer. På dette kurset kommer vi innpå viktigheten av beskyttelse av informasjon som er viktig for bedriften.

Insideren - Utro tjener

Passer for alle virksomheter. Vi beskriver her profilen til ulike personer som av ulike grunner blir insidere. Insidetrusselen er idag den største trusselen mot norske virksomheter, det kan være vanskelig å avdekke en insider. Kursene gir et innblikk i metoder som primært forebygger at en insider kan operere. Her tilbyr vi også et utvidet kurs som kun er egnet for ledere, kurset har fokus på å identifisere insideren. 

Håndtering PLIVO hendelser

Dette kurset passer best for offentlige etater som skoler ol. som er mer risikoutsatt for slike hendelser enn andre. En kan i liten grad forebygge at hendelsene inntreffer, men en kan gjøre mange skadebegrensende tiltak dersom hendelsen inntreffer.

Sårbarhets deteksjon

Uten kontroll på sårbarhetene i virksomheten er det vanskelige å dimensjonere tilstrekkelig og riktig motstand. I dette kurset har vi stort fokus på alle dimensjonene som kan påvirke sikkerheten i virksomheten. Vi kommer her inn på restrisiko begrepet som er undervurdert fordi en alltid har en restrisiko som må aksepteres av virksomhetens leder.

Etablering av beredskapsplanverk

Vi gjennomgår dimensjonen organisatoriske tiltak. Dette er de tiltak som virksomheten etablerer gjerne i form av rutiner, prosedyrer og tiltakskort for å håndtere en hendelse eller forebygge hendelsen. Vi kommer også inn på viktigheten av øvelser og hvordan øvelser bør gjennomføres for at beredskap skal virke når det trengs.

Sikkerhetskultur - Ansattsikkerhet

Her går vi igjennom kanskje det viktigste elementet for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. God sikkerhetskultur er ferskvare vi går bl.a igjennom metoder og prosesser virksomhetene kan benytte for å opprettholde god sikkerhetskultur.